FOTOSHOOT - UTRECHT - AMSTERDAM - FOTOGR

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. Aanbod
  De op de Website of in Offerte getoonde informatie met betrekking tot de levering van Diensten, hieronder in elk geval begrepen de prijs en duur hiervan.

 2. Betaaltermijn
  Op de factuur vermelde termijn waarbinnen betaling van de factuur dient te geschieden. 

 3. Klant 
  De natuurlijke persoon (Consument) of rechtspersoon die een Dienst van YourMoments afneemt.

 4. Datum
  De datum waarop, na Bevestiging, de Diensten worden geleverd.

 5. Diensten
  Door YourMoments aan klant te leveren of geleverde Diensten, waaronder in elk geval begrepen gezinsfotografie, bruidsfotografie, zakelijke fotografie, productfotografie en fotoproducten, en alle geleverde of toekomstige te leveren diensten.

 6. Fotoproducten
  Elk in het kader van de Overeenkomst overeenkomen werk, waaronder in elk geval wordt verstaan fotoalbums en fotoafdrukken. 

 7. Opdracht
  Schriftelijke opdracht tot het verlenen van Diensten, inhoudende het door Klant voor akkoord ingevulde en verstuurde Offerte. 

 8. Overeenkomst
  De overeenkomst voor de levering van Diensten tussen YourMoments en Klant en alle verdere handelingen tussen YourMoments en Klant betreffende de levering van diensten.

 9. Schriftelijk
  (Digitale) communicatie per brief, e-mail, social media en vergelijkbare online communicatiediensten.   

 10. Tarief 
  Het bedrag dat door YourMoments voor haar Diensten in rekening wordt gebracht aan Klant.

 11. Website
  De Internet website van YourMoments, te weten <www.yourmoments.me> en alle afgeleide huidige en toekomstige varianten daarvan.

 12. Werk
  Een foto, alsmede elke andere vastlegging van beeld, geluid en informatiedragers, geproduceerd door YourMoments.  


Artikel 2: YourMoments  
De eenmanszaak YourMoments, gevestigd en kantoorhoudend te Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 75455862. 


Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod en tot stand gekomen Overeenkomst van opdracht en de uitvoering ervan tussen YourMoments en Klant, tenzij partijen Schriftelijk anders overeenkomen. Hieronder worden tevens verstaan alle met de Overeenkomst verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals Aanbod en leveranties. De Algemene Voorwaarden maken samen met de Offerte de Overeenkomst tussen YourMoments en Klant. 

 2. De Algemene Voorwaarden zullen voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan de Klant elektronisch ter hand worden gesteld, op zodanige wijze dat zij kunnen worden opgeslagen op een daartoe bestemde gegevensdrager en toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming.

 3. Algemene voorwaarden van de Klant, of enige andere voorwaarden van derden zijn niet van toepassing, tenzij Schriftelijk tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk vooraf en Schriftelijk zijn overeengekomen tussen YourMoments en Klant en gelden alleen voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende Overeenkomst. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven hiermee onveranderd van kracht.

 5. Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de overige bepalingen hierin van kracht. Over de inhoud van een nieuwe bepaling zullen partijen zodanig onderhandelen, dat de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderd wordt.

 6. YourMoments is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend gemaakt worden op de Website van YourMoments. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten en Aanbiedingen. 
   

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst 

 1. De Overeenkomst komt tot stand nadat YourMoments een opdrachtbevestiging met daarin de Datum voor een fotoshoot per e-mail heeft gestuurd op een door Klant via de website, social media, het contactformulier verzoek tot dienstverlening.

 2. Klant is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen tenzij YourMoments vooraf Schriftelijk toestemming heeft verleend.

 3. YourMoments kan niet aan haar aanbod wordt gehouden indien Klant er redelijkerwijs van uit mocht gaan dat het Aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

 4. Indien een Overeenkomst wordt gesloten door twee of meer Klanten gezamenlijk, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verbintenissen uit de Overeenkomst.
   

Artikel 5: Opdracht 

       Uitvoering

 1. YourMoments zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren, hierbij gebruikmakende van de normen die op het vakgebied van YourMoments gelden en in de stijl die YourMoments eigen is. Klant is hiervan op de hoogte en gaat akkoord met de stijl zoals door YourMoments toegepast wanneer Klant akkoord geeft op de Offerte. Aanpassingen wat betreft belichting en contrast kunnen in overleg worden toegepast maar hiertoe is YourMoments niet verplicht. 

 2. YourMoments is gerechtigd:
  a. hetgeen niet uitdrukkelijk is omschreven in de Overeenkomst naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
  b. om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. Hierbij zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. YourMoments is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
  c. om de inhoud van het Aanbod tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;

 3. Tijdens en na afloop van fotoshoots worden foto’s ’s dubbel opgeslagen. Tijdens bruidsfotografie is er altijd een back up camera aanwezig.

 4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YourMoments is Klant niet gerechtigd om een door hun uitgekozen second fotoshooter in te huren. 

  Locatie

 5. Tenzij anders vermeld, is de basis voor uitvoering van Diensten:
  a. Bruidsfotografie: locatie van de bruiloft;
  b. Overige fotografie: locatie in overleg tussen YourMoments en Klant;

 6. In geval van bruidsfotografie is Klant verantwoordelijk voor locatievergoedingen zoals, maar niet beperkt tot, toegangskosten en parkeerkosten. 

 7. In geval van overige fotografie is YourMoments gerechtigd om op grond van organisatorische redenen de datum en/of de locatie in overleg met Klant te wijzigen.

  Levering

 8. YourMoments stelt de te leveren selectie fotoproducten samen. Per levering kan het bestandsformaat verschillen, een en ander ter professionele beoordeling van YourMoments. Klant zorgt ervoor dat binnen 10 (tien) werkdagen na levering de selectie foto’s voor het fotoalbum aan YourMoments wordt doorgegeven zodat YourMoments tijdig het album kan bestellen en leveren. 

 9. Tussen de Datum en de levering van de beelden vindt geen inzage van de beelden plaats. Levering van de beelden geschiedt normaliter binnen:
  - 1 week na Datum bij fotoshoots
  - 4 weken na Datum bij bruiloften. Tevens ontvangt Opdrachtgever binnen 1 (een) week een sneak preview. 

 10. De voor de uitvoering van Diensten overeengekomen of opgegeven termijn is nimmer een fatale termijn. Bij eventuele overschrijding zal Klant, YourMoments een redelijke termijn gunnen om de overeengekomen Diensten te leveren. 

 11. Foto’s worden door YourMoments bewerkt afgeleverd. De bewerking van de foto’s gebeurt in de stijl die eigen is voor YourMoments en waarvan al dan niet op verzoek niet wordt afgeweken. 

 12. Klant heeft geen recht op ontvangst of inzage in RAW beelden.

 13. YourMoments tracht de geleverde foto's gedurende twee jaar vanaf de datum van levering te bewaren. Dit is echter een interne aangelegenheid waaraan door Klanten geen rechten kunnen worden ontleend en waarvoor geen enkele aansprakelijkheid kan worden bedongen..

  Meerwerk

 14. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Klant en YourMoments tijdig, in onderling overleg en Schriftelijk tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan en elkaar informeren omtrent overschrijding van de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd, financiële en/of kwalitatieve consequenties.

 15. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van YourMoments op en is derhalve geen grond om de Overeenkomst conform artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden te ontbinden.

  Verplichtingen Klant

 16. Klant is niet bevoegd de door YourMoments geleverde beelden zelf te bewerken, aan te passen en verspreiden. Hierbij wordt verwezen naar artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden. 

 17. Klant draagt de verantwoordelijkheid van fouten in de uitvoering van geplaatste Opdrachten in geval van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen aanvragen, aanwijzingen en mededelingen van Klant, hierbij tevens rekening houdend met het bepaalde in 8 van deze Algemene Voorwaarden.
   

Artikel 6: Tarieven 

 1. De Overeenkomst komt tot stand op basis van het door YourMoments op de Website en het Aanbod aangeboden bindende en vaste in Euro’s vermelde Tarief.  Tenzij anders vermeld, zijn alle in de Overeenkomst en het Aanbod vermelde prijzen inclusief BTW en andere van overheidswege gestelde heffingen. Er geldt een standaard reiskosten-vergoeding voor opdrachten met uitvoering in het buitenland (buiten Nederland). Opdrachtgever is verantwoordelijk voor reiskosten zoals vliegtickets, hotels en maaltijden. Vermelde prijzen zijn exclusief overige extra individuele wensen van Klant.  

 2. In geval van bruidsfotografie langer dan 4 uur zal YourMoments een voedzame maaltijd worden aangeboden. 

 3. Prijzen en overige voorwaarden genoemd in de Overeenkomst of het Aanbod hebben enkel betrekking op die Overeenkomst en gelden derhalve niet automatisch voor een nieuw Aanbod, uitbreiding of verlenging van de Overeenkomst. YourMoments behoudt zich het recht voor de Tarieven te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden Schriftelijk aan Klant verzonden.
   

Artikel 7: Facturering en Betaling 

 1. Klant zal voor de door YourMoments geleverde Diensten de in de Overeenkomst vermelde vergoeding zoals op de factuur aangegeven wijze betalen. Deze betaling vindt gedeeltelijk vooraf en uiterlijk op de dag van de shoot of bruiloft plaats. Hiertoe zal per pdf aan de Klant een factuur worden verzonden. Klant vermeldt op het Inschrijfformulier het hiertoe dienstdoende e-mailadres. Het recht op een papieren factuur vervalt hierbij. 

 2. Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van YourMoments, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De aanbetaling van de factuur, in geval van bruidsfotografie € 400,00 en overige shoots € 50,00, dient ten tijde van de definitieve boeking te zijn voldaan op het bankrekeningnummer van YourMoments, onder vermelding van het factuurnummer. Na betaling is de datum van de fotoshoot definitief. Het restant van de betaling dient op de op de factuur genoemde vervaltermijn te worden voldaan. Het bedrag van de factuur dient uiterlijk op de Datum van de fotoshoot op het bankrekeningnummer van YourMoments te zijn bijgeschreven. Foto’s worden niet eerder geleverd dan na volledige betaling van de factuur.

 3. Deze termijnen zijn fatale termijnen. De op de bankafschriften van YourMoments aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. Bij uitblijven van tijdige of volledige betaling door Klant binnen de Betaaltermijn zal direct na verloop van deze termijn verzuim intreden, zonder dat hiervoor verdere ingebrekestelling van YourMoments is vereist. Eveneens is YourMoments gerechtigd de te verlenen Diensten op te schorten dan wel de datum vergeven aan een andere Klant zonder schadeplichtig te zijn. 

 4. Vanaf het intreden van verzuim tot en met de datum van volledige voldoening van de verschuldigde betaling, is Klant een vertragingstoeslag verschuldigd. Deze toeslag bestaat uit 1 (één) procent over die som per maand dat betaling uitblijft. Hierbij geldt dat een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. Klant is eveneens aansprakelijk voor de door YourMoments in en buiten rechte gemaakte incassokosten ter invordering van de verschuldigde betaling. Deze kosten worden vastgesteld conform het dan geldende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor niet-particuliere Klanten bedragen deze kosten echter minimaal 15% van de tussen partijen voor de Opdracht overeengekomen som.  Eventueel gemaakte gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten inclusief rente zullen eveneens op Klant verhaald worden. 

 5. De door Klant aan YourMoments verschuldigde vergoedingen kunnen nimmer worden opgeschort dan wel verrekend met een eventuele vordering van Klant op YourMoments. 

 6. Indien voor de levering van Diensten vooruit moet worden betaald, kan Klant geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan YourMoments heeft plaatsgevonden.

 7. Binnenkomende betalingen strekken steeds ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij YourMoments openstaande betalingsverplichtingen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door Klant.


Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. YourMoments zet zich volledig en naar beste inzicht en vermogen in om de Diensten op de meest zorgvuldige wijze te verlenen. YourMoments verstrekt hierbij geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden maar heeft een inspanningsverplichting. YourMoments is in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming slechts dan aansprakelijk voor de directe en indirecte schade inclusief maar niet beperkt tot vervanging of bewerkingskosten van de Klant verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst, indien deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld of roekeloosheid van YourMoments. 

 2. YourMoments is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door informatie die door klant online, via internet verzonden wordt.

 3. De aansprakelijkheid van YourMoments gaat nimmer verder dan vergoeding van maximaal de tussen partijen overeengekomen factuurwaarde van de door YourMoments geleverde Diensten aan Klant zoals vermeld in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden of het Schriftelijk aanbieden van een nieuwe fotoshoot. De afweging tussen deze opties wordt gemaakt door YourMoments op basis van omstandigheden van het betreffende geval. De mate waarin de tekortkoming YourMoments zou zijn toe te rekenen, bepaalt de hoogte van vergoeding. Geringe afwijking kan niet leiden tot vergoeding. YourMoments dekt nooit meer dan het door haar verzekeraar onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedde en uitgekeerde schadebedrag.

 4. Directe of indirecte schade voortvloeiend uit het aangaan, onderhouden en/of afhandelen van transacties en overeenkomsten tussen Klant en diens (derde) contractspartijen behoort nooit tot de aansprakelijkheid van YourMoments. Schade dient onverwijld na het ontstaan ervan Schriftelijk aan YourMoments gemeld te worden. 

 5. Iedere vordering jegens YourMoments vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

 6. Bepalingen in dit artikel vinden geen toepassing indien de schade is ontstaan door opzet, grove schuld of roekeloosheid van de zijde van Klant.

 7. Te allen tijde zullen YourMoments en Klant in overleg tot een oplossing trachten te komen. 
   

Artikel 9: Overmacht

 1. Indien YourMoments door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, zijn YourMoments en Klant niet gehouden tot het tijdig nakomen van een verplichting uit de verbintenis die tussen partijen bestaat. YourMoments is in dit geval gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst Schriftelijk en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van YourMoments op betaling voor reeds door YourMoments verrichte prestaties, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

 2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan; niet-toerekenbare tekortkoming van een der partijen alsmede door YourMoments  ingeschakelde derden of toeleveranciers, pandemie, epidemie, van kracht zijnde overheidsmaatregelen, ziekte van YourMoments , weersomstandigheden het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van apparatuur dan wel andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn gebleken voor het leveren van de Diensten, oproer, oorlog, alsmede iedere andere situatie waarop YourMoments  en Klant geen beslissende controle kunnen uitoefenen.

 3. In geval van weersomstandigheden als regen tijdens bruidsfotografie overleggen YourMoments en Klant gezamenlijk over de (on)mogelijkheid van shooten op een buitenlocatie. Het oordeel van YourMoments is hierbij leidend ter bescherming van haar apparatuur. 

 4. Onder overmacht wordt niet verstaan het annuleren van de bruiloft op grond van persoonlijke reden van het bruidspaar. 

 5. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk Schriftelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. 

 6. Indien de situatie van overmacht langer aanhoudt dan 7 dagen, wordt de Overeenkomst opgeschort. Ook kunnen partijen in overleg ervoor kiezen de Overeenkomst te ontbinden waarbij geldt dat de aanbetaling niet kan worden gerestitueerd. In geval van ziekte van YourMoments, kan de klant ervoor kiezen door YourMoments een vervangende fotograaf te laten regelen, zonder wijzigingen van de overige voorwaarden zoals overeengekomen tussen YourMoments en klant, waarbij geldt dat bewerking van de beelden en de verdere afhandeling door YourMoments geschiedt.

 7. Schade geleden als gevolg van overmacht komt niet voor rekening en risico van YourMoments.  


Artikel 10: Reclamatie (klacht)

 1. Reclamaties dienen binnen 8 (acht) werkdagen na levering Schriftelijk aan YourMoments te worden medegedeeld. Indien binnen deze termijn niet gereclameerd is door Klant, wordt ervan uit gegaan dat YourMoments deugdelijk is nagekomen. 

 2. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, heeft Klant recht op herstel, vervanging (opnieuw leveren) of om van opnieuw leveren af te zien. Hierbij geldt dat geringe afwijking, in de branche gebruikelijke afwijkingen of de stijl van YourMoments niet tot hiervoor genoemde rechten kunnen leiden. 

 3. Klant geeft YourMoments in elk geval 4 (vier) weken de tijd om een klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze periode is de klacht vatbaar voor geschilbeslechting.

 4. Reclamatie rechtvaardigt in geen geval opschorting door Klant van een opeisbare verbintenis. 


Artikel 11: Intellectuele Eigendom

 1. Behoudens in het geval van portretfotografie berusten auteursrechten of enige andere (intellectuele) eigendomsrechten op het format en de inhoud van de Website, het Logo van YourMoments, geproduceerde concepten, creaties, werken, voorstellen, fotoproducten, fotoshoots, uitingen op internet, e-mails, technieken, andere bescheiden en informatie of enige andere uitingen van, namens of door YourMoments bij YourMoments. 

 2. Intellectuele eigendomsrechten op Diensten en fotoproducten die in het kader van de Overeenkomst geleverd of ter beschikking worden gesteld aan Klant berusten bij YourMoments en/of haar licentiegevers. 

 3. De in lid 1 en 2 vermelde intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten en (sub)licenties kunnen niet middels overeenkomst worden overgedragen, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.

 4. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van YourMoments is het niet toegestaan om enig door YourMoments aan Klant geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. Elk gebruik van een Dienst of Fotoproduct dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van YourMoments. 

 5. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door YourMoments geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

 6. Elk gebruik van een Werk dat niet is overeengekomen in de Overeenkomst, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van YourMoments. Schending van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht zoals beschreven in voorgaande bepalingen van YourMoments door Klant of een derde die direct of indirect handelt in uitoefening van de Overeenkomst leidt onverwijld tot betaling van een boete aan YourMoments van minimaal EUR 1.000,00. Klant vergoedt tevens de werkelijk geleden schade van YourMoments. 

 7. Klant vrijwaart YourMoments van alle aanspraken van derden binnen en buiten rechte die verband houden met het bepaalde in dit artikel en stelt YourMoments tevens volledig schadeloos voor wat betreft deze aanspraken en alle daardoor of in verband daarmee geleden of te lijden schade in welke vorm dan ook.  Klant draagt er tevens zorg voor dat derden geen gebruik (kunnen) maken van de in het kader van de Overeenkomst geleverde Werken voor zover daarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten zoals genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel. Klant stelt YourMoments onverwijld op de hoogte van (verwacht) gebruik door derden.  

 8. Klant geeft YourMoments toestemming voor gebruik voor promotionele doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, portfolio, blog, social media, wedstrijden en exposities. Klant kan Schriftelijk vooraf bezwaar tegen publicatie maken.

 9. YourMoments kan toestemming verlenen tot verspreiden van haar werk. Hierbij geldt: 
  a. De naam van YourMoments dient duidelijk bij een gebruikt Werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Werk in de publicatie te worden opgenomen. Dit geldt eveneens in geval Klant het Werk instuurt voor een fotowedstrijd. 
  b. Klant neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van YourMoments conform artikel 25 Aw in acht.


Artikel 12: Duur en Ontbinding

 1. De Overeenkomst tussen YourMoments en Klant wordt aangegaan voor de duur van de Opdracht, wordt uitgevoerd op de Datum en kan niet tussentijds opgezegd worden, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen tussen YourMoments en Klant of het een newbornfotoshoot betreft. 

 2. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst, met in achtneming van de wettelijke vereisten, zonder opgaaf van redenen en ingebrekestelling buitengerechtelijk per direct Schriftelijk te ontbinden dan wel op te schorten indien:
  a. een der partijen in staat van faillissement wordt/is gesteld dan wel een  aanvraag hiertoe heeft/is ingediend;
  b. een der partijen in surseance van betaling verkeert dan wel een aanvraag hiertoe heeft/is ingediend;
  c. in het geval dat Klant een rechtspersoon is, een der partijen geliquideerd is of zal worden;
  d. de activiteiten van een der partijen wezenlijk verandert (bijvoorbeeld door overname);
  e. nakoming van een der wezenlijke verplichtingen van de Overeenkomst in strijd is of vermoed te zijn met geldende wet- en regelgeving;
  f. een der partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt nadat een redelijke termijn is geboden om de verplichting alsnog na te komen;
  g. Indien een situatie als bedoeld in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden zich voordoet.

 3. Indien een situatie zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel zich voordoet, kan YourMoments  haar dienstverlening weigeren. YourMoments is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het ontstaan van een dergelijk situatie. YourMoments is tevens niet gehouden tot (terug)betaling van reeds door Klant voldane bedragen.

 4. In het geval dat Klant niet kredietwaardig blijkt te zijn, is YourMoments gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen Schriftelijk te ontbinden. Dit geldt eveneens in de situatie dat beslag wordt gelegd op (een substantieel deel van) de bezittingen van Klant of in geval zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of er in redelijkheid niet van YourMoments gevergd kan worden de Overeenkomst ongewijzigd in stand te laten.. 

 5. YourMoments blijft gerechtigd tot door Klant op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen die door het verzuim onmiddellijk opeisbaar zijn geworden.
   

Artikel 13: Herroeping (Consument) 

 1. Behoudens de wettelijke uitzonderingsgronden kan Consument de Overeenkomst kosteloos herroepen binnen 14 (veertien) dagen na overeenkomen van de levering mits de overeengekomen Diensten minimaal twee weken na het overeenkomen van de Overeenkomst geleverd worden. Indien dit niet het geval is, kan door Consument geen beroep worden gedaan op het herroepingsrecht en gaat Consument akkoord met directe levering van de Dienst en doet afstand van zijn/haar herroepingrecht. Consument verstrekt bedoeld akkoord Schriftelijk aan YourMoments.

 2. Herroeping geschiedt door het sturen van een e-mail naar smile@yourmoments.me waarin de Consument  expliciet aangeeft dat hij/zij de Overeenkomst tot het leveren van Diensten ongedaan wilt maken. Na ontvangst van de herroeping verstuurt YourMoments aan Klant direct een ontvangstbewijs.

 3. Indien YourMoments reeds is begonnen met werkzaamheden van voorbereidende aard, welke werkzaamheden opgenomen zijn in het Aanbod, is Consument een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomt dat door YourMoments is nagekomen op het moment van uitoefening van het herroepingsrecht, vergeleken met de volledige nakoming van de Overeenkomst. 

 4. Levering van Fotoproducten door YourMoments kan niet herroepen worden. 
   

Artikel 14: Annulering

 1. Bij annulering, hieronder valt tevens verplaatsing van de Datum, tijdens de bedenktijd of voor aanvang van de levering van de Diensten zoals overeengekomen in de Overeenkomst is Klant een annuleringsvergoeding conform lid 3 van dit artikel aan YourMoments verschuldigd. Reeds door YourMoments gemaakte kosten in het kader van de uitvoering van de Diensten dienen door Klant te worden vergoed. Hiertoe behoren ook kosten van eventueel door YourMoments ter uitvoering van in Overeenkomst overeengekomen Diensten ingeschakelde derden. Waarbij geldt dat, tenzij er sprake is van een sterfgeval in 1e lijn familie, de aanbetaling nimmer voor restitutie in aanmerking komt. 

 2. Bij een no show wordt 100% van de factuurwaarde in rekening gebracht aan Klant. 

 3. De annuleringsvergoeding wordt conform de volgende schema’s en percentages vastgesteld.
  a. Bruidsfotografie
  Weken                                                     Annuleringsvergoeding
  (tussen annulering en Datum)            (percentage van overeengekomen prijs) 
  20-26                                                       25 %
  16-20                                                       40 %
  12-16                                                        60 %
  8-12                                                         80 %
  0-8                                                           90 %

  b. Overige fotografie
  Weken                                                       Annuleringsvergoeding
  (tussen annulering en Datum)            (percentage van overeengekomen prijs) 
  0 - 1                                                          50 %
  1 - 3                                                          25 %

  c. Newbornfotoshoot kunnen in geval van ziekte van de newborn kosteloos worden verzet, ook op de dag van de fotoshoot.

   

Artikel 15: Privacy en Cookies 

 1. YourMoments verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de AVG zoals is terug te vinden in het Privacy- en cookiebeleid van YourMoments. Klant verklaart kennis te hebben genomen van het beleid en hiermee overeen te stemmen. 

 2. YourMoments gebruikt hoogwaardige beveiligingstechnieken en versleuteling van de Persoonsgegevens. In geval van negatieve interventies buiten de invloed van YourMoments wordt verwezen naar artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

 3. YourMoments accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door handelen van Klant in strijd met dit artikel.


Artikel 16: Website

 1. YourMoments is te allen tijde gerechtigd de Website aan te passen qua inhoud, layout en verdere noodzakelijkheden ter beoordeling van YourMoments. 

 2. YourMoments streeft ernaar de Website te allen tijde naar behoren te laten functioneren en permanent toegankelijk te laten zijn voor Klant maar kan niet garanderen dat de Website te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud en de afhankelijkheid van de Website van Internet en technologieën.

 3. YourMoments aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot enige schade voortvloeiend uit dan wel samenhangend met het gebruik van de Website en de content ervan. Directe of indirecte schade als gevolg van programmeringen van derden, virussen en hackers die kunnen leiden tot het wijzigen, vernietigen, vervormen, deactiveren of buiten werkingstellen van software, hardware en/of data van de Klant, Bezoeker of derden behoort nimmer tot de aansprakelijkheid van YourMoments.


Artikel 17: Forumkeuze

 1. Op de overeenkomst tussen YourMoments en Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing tenzij door partijen Schriftelijk vooraf anders wordt overeengekomen.

 2. Geschillen tussen YourMoments en Klant die niet in minnelijke sfeer beslecht kunnen worden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.