Fotoshoot - Trouwreportage - Utrecht - Amsterdam - Fotografie - Bruidsfotograaf - Trouwfotograaf - Kleurrijk - Spontaan - Romantisch - YourMoments

Privacybeleid

Onderhavig document is het Privacybeleid van YourMoments. Dit beleid heeft betrekking op de on- en offline verwerking van uw Persoonsgegevens door YourMoments. Dit document is van toepassing op alle activiteiten van YourMoments tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen of aangegeven. YourMoments respecteert de privacy van haar Klanten en de Bezoekers van de Website. YourMoments betracht bij de verwerking van uw Persoonsgegevens zorgvuldigheid en nauwkeurigheid en verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna AVG). Hieronder kunt u onder andere lezen welke Persoonsgegevens YourMoments verwerkt, met welke grondslag en met welk doel. U leest verder hoe YourMoments met uw Persoonsgegevens omgaat. 


BEGRIPPEN

 1. Betrokkene
  Een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die Bezoeker van de Website of Klant van YourMoments is.

 2. Bezoeker
  Een, al dan niet geregistreerde, gebruiker van de Website.

 3. Klant
  De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een product of dienst van YourMoments afneemt.

 4. Persoonsgegeven
  Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 

 5. Website
  Website van YourMoments, <www.yourmoments.me> en elke huidige en toekomstige variant(en) hiervan.


 

 1. Verwerkingsverantwoordelijke
  Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker van Persoonsgegevens in het kader van de Website en bij het uitvoeren van Diensten is, tenzij nadrukkelijk anders beschreven, YourMoments. Hieronder vallen tevens door YourMoments ingehuurde derden.

   

 2. Toepasselijkheid
  Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens van natuurlijke personen (hierna Betrokkenen) die YourMoments verwerkt in geval van online dan wel offline contact, op welke wijze dan ook, met YourMoments. Hieronder wordt mede verstaan informatie die wordt verzameld via uw bezoek aan de Website of wanneer u onze producten koopt. In geval op onze Website een link naar de website van derde partijen staat en u ervoor kiest deze Website te bezoeken, raden wij u aan het Privacybeleid van deze betreffende derde partij te lezen. YourMoments is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Websites van derden dan wel het daarop van toepassing zijnde Privacybeleid.

   

 3. Persoonsgegevens
  Hieronder volgt een overzicht van welke persoonsgegevens in welke afzonderlijke situatie wij van u kunnen verzamelen.

  Rechtstreeks verstrekte informatie
  Indien u on- of offline contact met ons opneemt, kunnen wij persoonlijke en/of zakelijke contactgegevens van u verzamelen. Hieronder vallen onder meer uw voornaam, achternaam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres.

  Bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens
  Als fotograaf verwerkt YourMoments bijzondere persoonsgegevens, namelijk foto’s. YourMoments bewerkt deze gegevens in foto-bewerkingsprogramma’s. Ook worden deze gegevens opgeslagen en opgenomen in door de klant bestelde fotoalbums. Foto’s van newborns of kinderen jonger dan 16 jaar worden niet openbaar gemaakt (bijvoorbeeld op de Website geplaatst) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ouders en/of voogd. 
  YourMoments verwerkt geen strafrechtelijke persoonsgegevens en heeft tevens niet de intentie Diensten te verlenen dan wel gegevens te verzamelen over personen jonger dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van ouders of voogd zoals in het geval van gezins – en/of newbornfotografie. YourMoments kan echter niet controleren of een Bezoeker ouder dan 16 jaar is en raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verwerkt zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat YourMoments zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via smile@yourmoments.me, dan verwijdert YourMoments deze gegevens.

  Automatisch verzamelde informatie
  Bij het bezoek van de Website van of online communicatie met YourMoments en aan haar gelieerde partijen kunnen er diverse technologieën gebruikt worden die automatisch of passief informatie verzamelen over uw online activiteiten. Deze informatie kan op de volgende manieren worden verzameld:

  Cookies
  Op de website van YourMoments zijn technologieën als cookies, web beacons en mobiele apparaatidentificatiemiddelen actief om informatie te verzamelen over het gebruik van onze Website. Voor meer informatie, waaronder de soorten cookies op de Website van YourMoments en hoe u cookies kunt beheren, verwijzen we u naar onderstaand Cookiebeleid van YourMoments.

  Technische gegevens
  Wanneer u de Website bezoekt, kunnen er persoonsgegevens over u worden verzameld.  Dit omvat informatie zoals uw Internet Protocol (IP)-adres, uw inloggegevens, het soort (mobiele) apparaat dat u gebruikt, het besturingssysteem en browsertype van uw apparaat, de instellingen voor tijdzone en locatie, taal, een unieke identificatiecode voor uw apparaat, het adres van een verwijzende website, het pad dat u aflegt door onze Website en andere informatie over uw sessie op onze Website.

  Informatie ontvangen van derde partijen
  YourMoments kan informatie over u verzamelen via andere bedrijven en organisaties, zoals social media bedrijven. We kunnen daarmee informatie verzamelen die publiekelijk beschikbaar is, bijvoorbeeld wanneer u met ons communiceert via social media. Door aanvullende informatie over u te verzamelen, kunnen we onjuiste informatie corrigeren en u voorzien van passend advies. Het is niet mogelijk via YourMoments een account aan te maken.

  Geaggregeerde informatie
  Geanonimiseerde en geaggregeerde informatie identificeert geen specifieke persoon en is daarmee niet te herleiden tot een persoon. YourMoments gebruikt dergelijke informatie onder meer voor inzicht in websitebezoek en data-analyse. 

   

 4. Grondslag gegevensverwerking
  Volgens de AVG moet iedere verwerking van persoonsgegevens gebaseerd zijn op een van de wettelijke rechtvaardigingsgronden. YourMoments verwerkt uw gegevens op basis van de volgende rechtvaardigingsgronden:

  Uitvoering van de overeenkomst
  In het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen YourMoments en haar klanten is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken om uw bestelling te kunnen voorbereiden en versturen.

  Toestemming
  Middels aanvragen via de Website, het contact opnemen per e-mail of andere social media of het inschrijven voor de nieuwsbrief wordt toestemming voor verwerking verkregen. Indien derde partijen in opdracht van YourMoments uw gegevens verwerken (‘sub verwerkers’), zal schriftelijk en voorafgaand aan deze verwerking uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor worden gevraagd. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze te allen tijde weer intrekken door te mailen naar smile@yourmoments.me. Hierbij geldt dat de verwerking van persoonsgegevens vóór het moment van intrekken rechtmatig blijft op grond van eerder gegeven toestemming.

  Gerechtvaardigd belang
  YourMoments kan een gerechtvaardigd belang hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld vanwege marketingdoeleinden maar ook ter advisering van potentiële klanten. Het belang kan dus per gegevensverwerking verschillen. YourMoments weegt altijd haar eigen belang af tegen de belangen van betrokkene(n). Daarnaast worden de gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking, tenminste 2 jaar en maximaal 7 jaar.

   

 5. Doeleinden gegevensverwerking
  YourMoments verwerkt persoonsgegevens uit praktische overwegingen als het uitvoeren van de overeenkomst met haar Klanten (foto bewerking), de optimalisatie van haar dienstverlening, de opslag van foto’s, bewerking van foto’s (Adobe Lightroom, Adobe Photoshop), album design (Albumstomp en AlbumPrüfr), Online Gallery (Pic-time), Slideshow (Smartslides), de communicatie met haar klanten (Gmail), het in good (legal) standing houden van haar onderneming en het bijhouden van administratie en facturering (The Bookie). Eveneens wordt middels verwerking een optimaal gebruik van de Website gerealiseerd en liggen er commerciële overwegingen aan ten grondslag zoals marketing doeleinden en het verkrijgen van inzicht in (unieke) bezoekersaantallen en overige statistieken. YourMoments verwerkt eveneens Persoonsgegevens voor het beheren en optimaliseren (monitoren, plaatsen van berichten en reageren op reacties) van social media accounts, voor inzicht in websitebezoekers en zoekgedrag.

  Overige belangen kunnen zijn:

  - het ontwikkelen en verbeteren van nieuwe diensten;

  - het beoordelen van de effectiviteit van onze verkoop, marketing en reclame;

  - in geval van een beveiligings- of productprobleem het melden aan betreffende autoriteiten;

  - voldoen aan de toepasselijke wetgeving en daarover verslag uitbrengen;

  - voldoen aan wettelijke verplichtingen en onze beleidsregels;

  - een rechtsvordering in te stellen of te verdedigen;


  Nieuwsbrief
  YourMoments stuurt via MailChimp nieuwsbrieven naar haar klanten en personen die zich hiervoor hebben ingeschreven. Naam en e-mailadres worden hierbij verwerkt. Het is te allen tijde mogelijk om uit te schrijven. Eenmaal uitgeschreven, worden de genoemde gegevens direct verwijderd.

   

 6. Opslag
  Uw persoonsgegevens worden niet langer op onze mailservers en in ons CRM-bestand bewaard dan noodzakelijk is om de doelen zoals hierboven omschreven te verwezenlijken. YourMoments kan uw persoonsgegevens langer bewaren op grond van een (wettelijke) verplichting en rekening houdend met eventuele verjaringstermijnen. Uw Persoonsgegevens worden door YourMoments minimaal twee jaar en uiterlijk zeven jaar bewaard.

  - Gegevens als voor- en achternaam, adres en e-mailadres worden na levering van de producten gebruikt voor administratieve en financiële doeleinden. Deze gegevens worden zeven jaar bewaard daar YourMoments wettelijk verplicht is deze gegevens gedurende zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Dit geldt eveneens voor e-mailadressen en de inhoud van e-mails.
  - RAW-bestanden en foto’s worden tenminste 2 en maximaal 7 jaar bewaard; 
  - Uit commercieel belang gebruikt YourMoments gegevens als uw (bedrijfs)naam, voor- en achternaam en e-mailadres voor direct marketing.
  - Gegevens zoals IP-adressen worden door Google Analytics gebruikt om statistieken bij te houden. Hierover leest u meer in de Cookieverklaring.

   

 7. Verwerking Persoonsgegevens door derde partijen
  Uw Persoonsgegevens worden in bepaalde gevallen aan derde partijen verstrekt. Hieronder worden bijvoorbeeld social media platforms of Google geschaard. Uw persoonsgegevens kunnen door YourMoments worden gedeeld met leveranciers die diensten aan ons verlenen, zoals bedrijfs-, professionele of technische ondersteuningsfuncties. Onder meer betalingsverwerkers (Mollie, Mastercard), hostingpartijen, postbedrijven (Post NL) en leveranciers die YourMoments ondersteunen met bezorging, informatietechnologiediensten, marketing- en analysediensten. Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden gedeeld met onze partners of andere derden in verband met marketing-, promotionele en andere aanbiedingen, evenals productinformatie. YourMoments heeft met deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten of zal daartoe overgaan in geval van nieuwe partijen en staat alsdan niet toe dat deze leveranciers persoonsgegevens verwerken voor enig ander doel dan het namens YourMoments verlenen van diensten. Overige gegevens worden niet aan derde partijen verstrekt, tenzij dwingende bepalingen in wet- en regelgeving dit noodzakelijk maken. Over u verzamelde persoonsgegevens kunnen mogelijk worden gedeeld met onderstaande categorieën van ontvangers.

  Analyse- en traceringstools
  YourMoments maakt gebruik van analyse- en traceringstools van derden, zoals Google Analytics, om het gebruik van de YourMoments diensten te volgen, te segmenteren en te analyseren. Onder meer demografie en interest worden hierbij vastgesteld. Op basis hiervan krijgt YourMoments beter inzicht in bezoekersvoorkeuren op basis waarvan de website en diensten kunnen worden verbeterd. Deze tools kunnen gebruik maken van technologieën zoals cookies, webbakens, pixeltags, logbestanden, flashcookies en/of andere technologieën voor het verzamelen en opslaan van niet-persoonlijke informatie. Gebruiksgegevens over bezoeken aan de Website van YourMoments worden op ons verzoek verzameld en met YourMoments gedeeld. Onder meer wordt het paginagebruik gemeten. YourMoments heeft geen toegang tot of controle over het gebruik van deze cookies of andere traceertechnologieën door deze derden. Wij verwijzen u naar het Privacybeleid van deze afzonderlijke partijen zoals vermeld in het Cookiebeleid van YourMoments voor informatie over tracking via verschillende apparaten en het ontkoppelen van uw apparaten.

  Overige gevallen
  In bepaalde overige gevallen kan YourMoments uw persoonsgegevens delen met derde partijen, bijvoorbeeld wanneer YourMoments wordt overgenomen door een derde partij of wanneer YourMoments van mening is dat een wettelijke verplichting vereist dat uw persoonsgegevens openbaar gemaakt dienen te worden of ter bescherming van YourMoments haar eigen rechten, eigendom en veiligheid van haar werknemers en klanten, kan zij uw persoonsgegevens openbaar maken.

   

 8. Doorgifte derde landen
  Het kan voorkomen dat het noodzakelijk is dat YourMoments uw Persoonsgegevens doorgeeft aan landen buiten de Europese Unie (hierna: EU). Dit is bijvoorbeeld het geval indien YourMoments voor de uitoefening van haar Diensten of ter ondersteuning van haar Diensten de hulp van bedrijven die in een land buiten de EU zijn gevestigd, inschakelt. Deze landen hebben niet altijd een passend beschermingsniveau zoals binnen de EU. Doorgeven van uw Persoonsgegevens in het kader van uitvoeren van Diensten aan dergelijke bedrijven kan slechts met uw uitdrukkelijke toestemming.

   

 9. Uw rechten
  U heeft te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen over de wijze waarop YourMoments uw Persoonsgegevens verwerkt dan wel op inzage, vergetelheid, rectificatie, aanvulling, dataportabiliteit, beperking van de verwerking of verwijdering van uw Persoonsgegevens. Dit kan schriftelijk of door te mailen naar het e-mailadres smile@yourmoments.me. Wij zullen u vragen om ons specifieke informatie te verstrekken, zodat we uw identeit kunnen bevestigen. Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens niet worden doorgegeven aan iemand die niet het recht heeft om deze te ontvangen. Hieronder leest u wat de eerdergenoemde rechten inhouden.

  - ​Inzage  
  U heeft te allen tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens. Het recht op inzage betreft alleen inzage in uw eigen gegevens. U kunt te allen tijde toegang tot uw persoonlijke informatie vragen. Het kan zijn dat uw gegevens inmiddels zijn verwijderd, geanonimiseerd of wegens wet- en regelgeving niet (meer) beschikbaar zijn. In dat geval informeert YourMoments u direct met de reden waarom. 

  - ​Vergetelheid  
  Indien er geen wettelijke grondslag meer bestaat voor het houden van uw persoonsgegevens door YourMoments kunt u een verzoek tot het wissen van uw persoonsgegevens indienen. U heeft eveneens het recht om YourMoments te vragen gegevens van u te wissen of te verwijderen wanneer u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, wanneer u jonger bent dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via onze Website, wanneer YourMoments uw gegevens mogelijk onrechtmatig heeft verwerkt of wanneer we uw persoonsgegevens moeten wissen om te voldoen aan wet- en regelgeving. Ook indien u uw eerder gegeven toestemming intrekt, is het mogelijk uw gegevens te wissen. Houd er rekening mee dat we om specifieke juridische redenen mogelijk niet altijd in staat zullen zijn om (volledig) aan uw verzoek tot verwijdering te voldoen. Waar dit van toepassing is zullen we u op het moment van uw verzoek hiervan op de hoogte stellen.

  - ​Rectificatie en aanvulling  
  Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die YourMoments van u heeft onjuist of onvolledig zijn, kunt u een verzoek indienen deze aan te passen. YourMoments zal naar aanleiding daarvan redelijke inspanning doen om deze aan te passen waar nodig en mogelijk. ​

  - ​Dataportabiliteit.  
  U heeft het recht om YourMoments te verzoeken de persoonsgegevens die wij hebben over u over te dragen aan uzelf of aan een derde partij die eenzelfde soort dienst verleent. YourMoments zal deze gegevens gestructureerd en machineleesbaar verstrekken. De overdraagbaarheid is alleen van toepassing op geautomatiseerde gegevens waarvoor wij uw toestemming in het verleden hebben ontvangen of die zijn verwerkt in het kader van een overeenkomst tussen YourMoments en u. 

  - ​Bezwaar 
  U kunt er in bepaalde omstandigheden recht op hebben om bezwaar te maken tegen het feit dat YourMoments gegevens van u verwerkt. Er zal in dat geval een afweging van het belang van YourMoments en u als betrokkene gemaakt worden om te kunnen beoordelen of de gegevensverwerking gestaakt moet worden.

   

 10. Beveiliging
  YourMoments neemt passende technische en organisatorische maatregelen om verkregen Persoonsgegevens te beveiligen. YourMoments maakt gebruik van apparatuur en programmatuur om haar systemen en de Website doorlopend te beveiligen met anti virus software die voldoet aan de actuele stand van de techniek. YourMoments maakt gebruik van een externe harde schijf. De online programma’s welke YourMoments gebruikt, zijn allen voorzien van wachtwoorden welke regelmatig gewijzigd worden. Daarbij hanteert YourMoments een SSL-certificaat voor de Website voor beveiligde internetverbinding.  De plug-ins welke worden gebruikt voor de Website, zijn allen te allen tijde up to date. Ook wordt er regelmatig een back up gemaakt.

   

 11. Klacht Autoriteit Persoonsgegevens
  Met een klacht over het gebruik van uw Persoonsgegevens kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens middels het geven van een tip via het daartoe beschikbare formulier op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

   

WIJZIGINGEN

YourMoments kan zonder voorafgaande toestemming in de toekomst wijzigingen aanbrengen aan dit Privacybeleid indien dit noodzakelijk blijkt om compliant te zijn en blijven met wet- en regelgeving of in het kader van (uitbreiding van) de door YourMoments aangeboden Diensten. Het is raadzaam regelmatig het beleid te raadplegen. De meest actuele versie vindt u op de Website.